Krever et styrket forsvarsbudsjett

Regjeringen og Stortinget har lagt opp til en nødvendig og riktig modernisering av forsvarets materiell med nye fregatter, korvetter, transportfly og jagerfly samt mye nytt utstyr til Hæren og Heimevernet.
Men også ett moderne forsvar består først og fremst av mennesker.
Skal dette høyteknologiske forsvaret fungere etter sin hensikt, må bemanningen være tilstrekkelig. Godt utdannet, trent og øvet personell i tilstrekkelig antall må til dersom forsvaret skal ha nødvendig stridsevne til å virke krigsavvergende eller hindre aggressive handlinger mot oss.
 
Fellesskapets milliarder til forsvarsmateriell blir sløst bort uten stridsdyktig personell og kompetent støtteapparat . Det må bli slutt på å dekke over utilstrekkelige bevilgninger til kompetansebygging ved å skylde på «unntaksår». Det begynner å bli svært mange slike, der man kjøper seg ut av manglende bevilgninger ved å øve og trene mindre.

Moderne historie viser oss at det er de overraskende og uforutsette sikkerhetsutfordringene forsvaret må kunne håndtere. I utgangspunktet har Norge et minimumsforsvar. Dersom bare deler av det er stridsklart over tid gir dette ingen tilfredsstillende forsikring mot «overraskelser».
En minimumsløsning må derfor være: Tilfør forsvarsbudsjettet de 300 millioner som fortsatt mangler i kompensasjon etter at man politisk påla Forsvaret en nødvendig større struktur. Videre, gi en tilfredsstillende kompensasjon for det etterslepet på ca 2,7 milliarder skiftende regjeringer har tilføyd forsvaret ved at man tok ut omstillingsgevinster på forskudd. Denne kompensasjonen må beregnes og tilføres på en slik måte at organisasjonen blir i stand til å utnytte pengene effektivt til den nødvendige kompetansebyggingen. Til slutt må man revurdere hva nødvendig kompetanse i forsvaret faktisk koster når hele den moderne strukturen tas i bruk, og bevilge deretter.

Forsvarsbudsjettet legges fram av regjeringen den 05. november, og vi forutsetter at våre øverste folkevalgte utviser godt håndverk, styringsdyktighet og politisk mot.

Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening