Heimevernet er 64 år, men hva med framtida ?

Den 06.12.1946 ble Heimevernet (HV) opprettet. Konseptet for oppbygging og virkemåte var hentet fra Milorg., den offisielle motstandsbevegelsen i Norge under 2.verdenskrig.
 
Heimevernet er en hurtigmobiliseringsstyrke med et stort antall soldater spredt over hele landet. Utstyret oppbevares i hjemmet og fram til 2000-tallet ble også våpen og ammunisjon oppbevart her.
HV er organisert med nær kontakt til det sivile samfunn. Oppgavene er å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner, støtte forsvarsgrenene og totalforsvaret i fred, krise og krig samt bidra med støtte til det sivile samfunn.

HV består av Landheimevernet, Sjøheimevernet og Luftheimevernet og teller ca. 45000 soldater fordelt på innsats-, forsterknings- og oppfølgingsstyrker. Før siste omorganisering var styrken ca 83 000 soldater. Kommandostrukturen utgjøres av HV-stab, 11 Distrikter, Kommando for Forsterknings- eller Innsatsområde, Tropp og Lag. Soldatene overføres fra Forsvaret etter et 3-6 måneders grunnkurs eller etter full førstegangstjeneste. I tillegg kan en søke seg til HV som frivillig. Mannskapene og de fleste offiserene er til daglig sivilister

Innsatsstyrken, Heimevernets spydspiss, ble etablert i 2005 og 2006. Den er sammensatt av frivillige som tas inn etter opptak, settes sammen i mobile og fleksible enheter og har førsteprioritet på treningsressurser og materiell. Styrken skal være klare til å løse oppdrag innen 24 timer. Mannskaper og befal tjenestegjør inntil 30 dager i året og har skrevet kontrakt med Heimevernet. Det finnes en Innsatsstyrke pr. distrikt, samt en pr. landsdel under Sjøheimevernet.

HV-016 er en spesialstyrke underlagt Innsatsstyrkene og består av vervet personell, gjerne med erfaring fra utenlandsoppdrag. HV-016, som ble opprettet i 1987 har i oppgave å sikre nøkkelpersonell og installasjoner.  Stortinget ønsket nemlig ”HV-spesialavdelinger” for å hindre terror og/eller sabotasjeaksjoner som kunne svekke eller lamme landets mobiliserings- og motstandsevne. Man fryktet Spetsnaz, sovjetiske spesialstyrker og deres offensive kapasiteter. HV-016 er i dag reorganisert, har fått sterkt økte ressurser og bedre utstyr enn tidligere og  med avdelinger i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim

Forsterknings- og oppfølgningsstyrkene utgjør cirka 90% av Heimevernet og har også mye moderne utstyr. Styrkenes oppgaver er å forsterke, støtte samt avløse Innsatsstyrken.

HV-ungdommen er et gratis tilbud til ungdom mellom 16 og 21 år, og bedriver organisert militær feltsport. Stridstrening vektlegges ikke, og man oppbevarer heller ikke våpen i hjemmet.

For å spare penger og for å unngå at organisasjonen skulle ”råtne på rot ”grunnet mangel på øvelse har HV vært berørt av omorganiseringer i 2005, 2006 og 2009. Siden 2006 har Heimevernet hatt ansvaret for det territorielle forsvaret av Norge, selv om vi ikke har noe landforsvar lengre. I 2007 ble bevilgningene til HV redusert og i 2008 var det HV-distrikter som ikke ble øvet. I 2009 måtte nesten 45.000 kvinner og menn stå over den årlige øvelsen da bare spydspissen i hvert distrikt skulle øves. Slik ble det også i år. Om dette fortsetter er man tilbake til den økonomiske situasjonen før 2006. I april i år ble det foreslått fra to forskere ved Institutt for Forsvarsstudier å slå sammen Heimevernet og Hæren til «Landforsvaret». På oppdrag fra Forsvarssjefen har HV nylig vurdert om noen av oppgavene til 016-avdelingene kan kuttes ut for å spare penger. Resultatet er at spesialstyrken HV-016 blir lagt ned og mannskapene føres tilbake til Innsatstyrkene.

Sjefen for HV, generalmajor Kristin Lund har store utfordringer foran seg. Stikkord er pengemangel, omorganisering, troverdighet, motivasjon.

Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening