Ja til verneplikt for kvinner!

Kvinner skal ikke bare ha rett til, men også plikt til å avtjene verneplikt. Dette vil øke mangfoldet og styrke Forsvaret.

Det er i dag ingen grunn til at ikke kvinner skal avtjene verneplikten på lik linje med menn. Spørsmålet om kvinnelig verneplikt er derfor et spørsmål om likestilling, altså et spørsmål om kvinner og menn skal ha de samme rettigheter og plikter i samfunnet.

Det er allerede over 30 år siden Stortinget vedtok yrkesmessig likestilling i Forsvaret. Man erkjente da at mann og kvinne har like store forutsetninger for å tjenestegjøre i Forsvaret. Det er lenge siden det dreide seg om fysisk styrke. I dag er det tvert imot slik at Forsvaret trenger flere og flere menn og kvinner med utdannelse og spesialkompetanse.

I 2010 innførte Stortinget kvinnelig sesjonsplikt, men ikke kvinnelig verneplikt, som et ledd i bestrebelsene for å rekruttere flere jenter til Forsvaret. Regjeringen har et uttalt mål om at andelen kvinner skal økes til 20 prosent innen 2020. Bare de mest optimistiske tror at dette er mulig, og. det viser også utviklingen frem til i dag: Mens vi har likestilling på de fleste områder i samfunnet, har andel kvinner i Forsvaret gjennom en rekke år ligget på omtrent det samme nivået. I dag er kvinneandelen på noe over åtte prosent. Til sammenlikning er kvinneandelen i politiet på ca. 40 prosent.

Generalinspektøren for Hæren, Per Sverre Opedal har gått inn for kjønnsnøytral verneplikt. Det samme har tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide gjort.

Det er nå på tide å innføre verneplikt også for kvinner, fordi: Utviklingen i samfunnet tilsier at rettigheter og plikter i forhold til beredskap og krise/krig bør fordeles likt mellom kjønnene. Sivilforsvaret har i dag en kjønnsnøytral tjenesteplikt der både kvinner og menn kalles inn til pliktig tjeneste for Sivilforsvaret. Det er derfor kunstig at Forsvaret ikke følger samme praksis.

For det andre trenger Forsvaret kvinner. Forsvaret trenger i dag gode kandidater til å dekke et spekter av ulike oppgaver og funksjoner, og Forsvaret må kunne rekruttere de beste av årskullene, uavhengig av kjønn. Med en balansert andel av menn og kvinner i Forsvaret vil Forsvaret ikke bare bli en bedre arbeidsplass, men også bli et bedre Forsvar.

På vegne av Eidsvoll Forsvarsforening

Torgeir Solum

Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening