Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Heimevernet er 64 år, men hva med framtida ?

Den 06.12.1946 ble Heimevernet (HV) opprettet. Konseptet for oppbygging og virkemåte var hentet fra Milorg., den offisielle motstandsbevegelsen i Norge under 2.verdenskrig.
 
Heimevernet er en hurtigmobiliseringsstyrke med et stort antall soldater spredt over hele landet. Utstyret oppbevares i hjemmet og fram til 2000-tallet ble også våpen og ammunisjon oppbevart her.
HV er organisert med nær kontakt til det sivile samfunn. Oppgavene er å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner, støtte forsvarsgrenene og totalforsvaret i fred, krise og krig samt bidra med støtte til det sivile samfunn.

HV består av Landheimevernet, Sjøheimevernet og Luftheimevernet og teller ca. 45000 soldater fordelt på innsats-, forsterknings- og oppfølgingsstyrker. Før siste omorganisering var styrken ca 83 000 soldater. Kommandostrukturen utgjøres av HV-stab, 11 Distrikter, Kommando for Forsterknings- eller Innsatsområde, Tropp og Lag. Soldatene overføres fra Forsvaret etter et 3-6 måneders grunnkurs eller etter full førstegangstjeneste. I tillegg kan en søke seg til HV som frivillig. Mannskapene og de fleste offiserene er til daglig sivilister

Innsatsstyrken, Heimevernets spydspiss, ble etablert i 2005 og 2006. Den er sammensatt av frivillige som tas inn etter opptak, settes sammen i mobile og fleksible enheter og har førsteprioritet på treningsressurser og materiell. Styrken skal være klare til å løse oppdrag innen 24 timer. Mannskaper og befal tjenestegjør inntil 30 dager i året og har skrevet kontrakt med Heimevernet. Det finnes en Innsatsstyrke pr. distrikt, samt en pr. landsdel under Sjøheimevernet.

HV-016 er en spesialstyrke underlagt Innsatsstyrkene og består av vervet personell, gjerne med erfaring fra utenlandsoppdrag. HV-016, som ble opprettet i 1987 har i oppgave å sikre nøkkelpersonell og installasjoner.  Stortinget ønsket nemlig ”HV-spesialavdelinger” for å hindre terror og/eller sabotasjeaksjoner som kunne svekke eller lamme landets mobiliserings- og motstandsevne. Man fryktet Spetsnaz, sovjetiske spesialstyrker og deres offensive kapasiteter. HV-016 er i dag reorganisert, har fått sterkt økte ressurser og bedre utstyr enn tidligere og  med avdelinger i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim

Forsterknings- og oppfølgningsstyrkene utgjør cirka 90% av Heimevernet og har også mye moderne utstyr. Styrkenes oppgaver er å forsterke, støtte samt avløse Innsatsstyrken.

HV-ungdommen er et gratis tilbud til ungdom mellom 16 og 21 år, og bedriver organisert militær feltsport. Stridstrening vektlegges ikke, og man oppbevarer heller ikke våpen i hjemmet.

For å spare penger og for å unngå at organisasjonen skulle ”råtne på rot ”grunnet mangel på øvelse har HV vært berørt av omorganiseringer i 2005, 2006 og 2009. Siden 2006 har Heimevernet hatt ansvaret for det territorielle forsvaret av Norge, selv om vi ikke har noe landforsvar lengre. I 2007 ble bevilgningene til HV redusert og i 2008 var det HV-distrikter som ikke ble øvet. I 2009 måtte nesten 45.000 kvinner og menn stå over den årlige øvelsen da bare spydspissen i hvert distrikt skulle øves. Slik ble det også i år. Om dette fortsetter er man tilbake til den økonomiske situasjonen før 2006. I april i år ble det foreslått fra to forskere ved Institutt for Forsvarsstudier å slå sammen Heimevernet og Hæren til «Landforsvaret». På oppdrag fra Forsvarssjefen har HV nylig vurdert om noen av oppgavene til 016-avdelingene kan kuttes ut for å spare penger. Resultatet er at spesialstyrken HV-016 blir lagt ned og mannskapene føres tilbake til Innsatstyrkene.

Sjefen for HV, generalmajor Kristin Lund har store utfordringer foran seg. Stikkord er pengemangel, omorganisering, troverdighet, motivasjon.