Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Totalforsvaret

Den sivile beredskapen og det militære forsvaret utgjør til sammen totalforsvaret. 22.juli- tragedien slår fast hvor viktig dette samarbeidet er og at det fungerer når mest det gjelder.
 
Det måtte en nasjonal tragedie til før beredskapsarbeid og samarbeid politi/forsvar skulle få en sentral rolle i politikk og media. Dette samarbeidet fungerte ikke på langt nær bra denne dagen, og for første gang etter det tyske angrepet i 1940 klarte ikke klarte Storting og Regjering å beskytte sine borgere. Terskelen for når politiet kan be Forsvaret om bistand ble gjort meget høy etter Menstadslaget i 1931 da væpnede gardister ble satt inn mot streikende arbeidere. Det er Bistandsinstruksen som styrer dette, der Justisdepartementet  behandler anmodningen og sier ja eller nei. Den ble endret etter 22. juli-hendelsene, men da Forsvaret under stortingsåpningen i høst ble anmodet om bistand fungerte instruksen fortsatt ikke. I følge VG tok det mer enn en time for Politiet å få svar fra Justisdepartementet, og svaret var dessuten nei.
I Sverige går henvendelse om bistand direkte fra politiet til Forsvaret, og blir bare stanset dersom den politiske ledelsen griper inn. Nå vurderer Justisminister Faremo å endre bistandsinstruksen nok en gang. Eidsvoll Forsvarsforening forventer derfor at Justisministeren snarlig arbeider fram et resultat minst like godt som det svenske.
 
For de fleste er selvfølgelige goder som tilgang på helsetjenester, valuta, strøm, vann, drifstoff og mat krumtapper i hverdagssamfunnet. Men sikkerheten til datasystemer og infrastruktur som betjener disse er meget sårbare. Aktører som er fiendtlig innstilte bruker internett aktiv for å forsøke komme inn i statens, forsvarets, kommunenes, bankenes eller kraftleverandørers datasystemer. Dette for å teste de, eller forsøke å sette systemene ut av spill.
 
Tidligere i år opprettet derfor Forsvaret en egen våpengren for å beskytte samfunnet mot angrep via internett. På lokalt nivå skal kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)  forebygge uønskede hendelser og bidra til at de gjør så lite skade som mulig på lokalsamfunnet. Alle kommuner skal gjennomføre en slik analyse, og hvert år øver kriseledelsen i de ulike kommunene og deres samarbeidspartnere på beredskap.
Eidsvoll Forsvarsforening forventer derfor at lokalpolitikerne har satt seg inn i status for det lokale beredskapsarbeidet og følger dette opp.

Politiets årlige storøvelse heter Øvelse Tyr. I år foregikk den i Oslo og på Gardermoen, og øvelsen er et samarbeid med Forsvaret og sivile beredskapsaktører. I følge VG var scenarioet at terrorister med bakgrunn i en oppdiktet øystat kom med trusler og etter hvert angriper mål i Oslo og på Gardermoen. Dette fordi Norge har hatt soldater utstasjonert på den oppdiktede øystaten. Øvelsen involverte anslagsvis 4000 aktører fra 41 ulike sivile og offentlige virksomheter.
Den eneste måten i fredstid å få et godt totalforsvar på er øvelse, evaluering og øvelse. Dette må koste, men er den forsikringspremien skattebetalerne bør akseptere for en viss grad av trygghet og sikkerhet i hverdagen.
Grensene mellom ytre og indre trusler mot samfunnet vårt har blitt mer uklare. Dette gjør det i større grad krevende for myndighetene å trygge innbyggerne. Da må man som borger nødvendigvis finne seg i økt kontroll/vakthold og skjerpede rutiner for å ivareta samfunnssikkerheten. Resultatet av de politiske høringene, evalueringer og forbedringer/omlegginger av rutiner, samt bedret samarbeide og mer trening skal gjøre totalforsvaret mer skikket til å ivareta innbyggernes sikkerhet. Eidsvoll Forsvarsforening forutsetter derfor at Storting og Regjering ikke igjen må stå ansvarlig slik man nå er vitne til i kjølvannet av 22.juli 2011.


Vis alle nyheter